• 000090_BIS_2280.jpg
 • 000100_BIS_2400_33cr.jpg
 • 000200_BIS_2379_33cr.jpg
 • 000300_BIS_2379_33_c2r.jpg
 • 000400_GRU_5698cr.jpg
 • 000500_GRU_5694cr.jpg
 • 000560_GRU_7560_cr.jpg
 • 000570_GRU_7605_cr.jpg
 • 000580_GRU_7596_cr.jpg
 • 000600_GRU_5676cr.jpg
 • 000700_GRU_5675cr.jpg
 • 000800_GRU_5664cr.jpg
 • 000900_GRU_5668cr.jpg
 • 001000-GRU_5685cr.jpg
 • 001100_GRU_5677cr.jpg
 • 001200_BIS_2298_33cr.jpg
 • 001300_BIS_2315_33cr.jpg
 • 001360_GRU_7599_cr.jpg
 • 001370_GRU_7600_cr.jpg
 • 001400_Image00001.jpg
 • 001500_Image00002.jpg
 • 001600_Image00005.jpg
 • 001700_Image00006.jpg
 • 001800_Image00007.jpg
 • 001900_Image00009.jpg
 • 002000_Image00010.jpg
 • 002100_Image00011.jpg
 • 002200_Image00012.jpg
 • 002300_Image00013.jpg
 • 002400_Image00016.jpg

ZA VREME ĐAČKOG RASPUSTA OD 24.06. DO 31.08.2024. GODINE

NE RADE SLEDEĆI ĐAČKI POLASCI:


 

Jugoprevozom Kruševac do Crne Gore i Mora !

 

 RASPORED POLZAKA [Kruševac - (Sutomore) - Herceg Hovi i Herceg Hovi - (Sutomore) - Kruševac]

 CENE KARATA [Kruševac - (Sutomore) - Herceg Hovi i Herceg Hovi - (Sutomore) - Kruševac]

 

''JUGOPREVOZ KRUŠEVAC'' A.D. KRUŠEVAC

raspisuje

OGLAS

za osposobljavanje kandidata za profesionalne vozače za prevoz putnika i zasnivanje radnog odnosa za radno mesto VOZAČA AUTOBUSA

 

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Posedovanje ''C'' kategorije najmanje dve godine;
 • Zdravstvena sposobnost za vozača autobusa;
 • Neosuđivanost za dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja;
 • Da kandidatu nije izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva ili nije stupila na snagu do podnošenja zahteva.

 

''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac će snositi troškove obuke i polaganja ispita za sticanje ''D'' kategorije, kao i za sticanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti (CPC) za profesionalnog vozača za prevoz putnika. Nakon završene obuke i polaganja ispita, ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac sa kandidatom zaključuje ugovor o radu.

 

Zainteresovani se prijavljuju na adresu ''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac, ul. Jug Bogdanova br. 45, 37000 Kruševac ili na e-mail: adjugoprevozks@gmail.com, a uz prijavu se prilaže kratka poslovna biografija (CV), kopija lične karte i kopija vozačke dozvole.

„Jugoprevoz Kruševac“ AD

 

“Jugoprevoz Kruševac” a.d. Kruševac

objavljuje

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKU GORIVA

Poštovani,

Ovim putem vas pozivamo da učestvujete u postupku nabavke dobra - goriva za potrebe Naručioca dostavljanjem vaše najbolje ponude, a sve u skladu sa predviđenim uslovima i Tehničkom specifikacijom.

Uslovi i Tehnička specifikacija

Ponuđač koji uzme učešće u predmetnom postupku mora ispunjavati sledeće uslove:

 • Ponuđač mora posedovati Licencu za obavljanje energetske delatnosti trgovine nafte, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, kao i Licencu za obavljanje energetske delatnosti trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava izdate od strane Agencije za energetiku Republike Srbije;
 • Ponuđač mora posedovati Licencu za javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju-Licenca za prevoz tereta u domaćem saobraćaju izdatu od strane Ministarstva građevinarsta, saobraćaja i infrastrukture,
 • Ponuđač mora posedovati minimalno 5 (pet) cisterni za prevoz naftnih derivate po osnovu svojine, zakupa ili lizinga;
 • Ponuđač mora posedovati minimalno 1 (jedan) maloprodajni objekta na teritoriji grada Kruševca na kojem je moguće preuzimanje Metana CNG-a.

Redni broj

VRSTA GORIVA

Jedinica mere

Okvirna

količina

1.

EURO DIZEL isporuka cisternama na adresu sedišta Naručioca

litar

220 000

2.

METAN-CNG isporuka na maloprodajnom objektu

kilogram

25 000

Količine dobara su date okvirno na mesečnom nivou i služe za upoređivanje ponuda.

Stvarna količina preuzetih dobara koja se ugovara u ovoj nabavci može biti manja ili veća od predviđene okvirne količine, u zavisnosti od potreba Naručioca.

Sva dobra koja su predmet ove nabavke moraju mati kvalitet i ostale karakteristike u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla, kao i sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima za ovu vrstu dobara.

Isporuka dobara je sukcesivna prema potrebama Naručioca.

Navedeno dobro koje je predmet ove nabavke-euro dizel isporučuje se cisternama na adresu sedišta Naručioca, dok se metan CNG preuzima na prodajnom mestu Ponuđača, odnosno benzinskoj stanici na teritoriji grada Kruševca tankovanjem u vozila Naručioca.

Ponuđač ima obavezu da za sva vozila Naručioca koja vrše sipanje na maloprodajnom objektu na teritoriji grada Kruševca izda evidencione kartice sa registarskim brojem vozila, a prema spisku koji će dostaviti Naručilac.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za nabavku goriva – ne otvarati" ,poštom ili lično na adresu naručioca

''Jugoprevoz Kruševac'' a.d. Kruševac

37000 Kruševac ul. Jug Bogdanova 45

 

Na poleđini koverte potrebno je naznačiti adresu ponuđača i telefon za kontakt.

Rok za dostavljanje ponuda je 01.08.2023.godine.

Cena za dobra u ponudi mora biti izražena u RSD.

Po isteku naznačenog roka izvršiće se izbor najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se potpisati ugovor.

Plaćanje će se vršiti u roku od 45 dana od dana isporuke/preuzimanja dobara.

Sva dodatna objašnjenja i informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti telefonom na broj 037/421-555.

Osobe za kontakt su Miletić Dušica, finansijski direktor i Deljanin Jelena, šef pravne službe.

„Jugoprevoz Kruševac“ AD

POČEV OD 15.04.2022. godine UVODE SE SLEDEĆI POLASCI:

 • KRUŠEVAC – BEOGRAD 0745 h
 • BEOGRAD – KRUŠEVAC 1715 h

"Jugoprevoz Kruševac" AD